Privacy- en
cookieverklaring

Oostinga Coaching Training en Organisatieontwikkeling, gevestigd aan Stadskade 414, 7311 XZ Apeldoorn, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
Stadskade 414
7311 XZ  Apeldoorn
M +31 6 55 123 872
www.verbindenenveranderen.nl

Persoonsgegevens die ik verwerk
Oostinga Coaching Training en Organisatieontwikkeling verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:
- Voor- en achternaam en indien van toepassing je bedrijfsnaam
- Geslacht
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die ik verwerk
MIjn website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op via ietze@verbindenenveranderen.nl, dan verwijderen ik deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Oostinga Coaching Training en Organisatieontwikkeling verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Verzenden van mijn nieuwsbrief
- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren
- Je te informeren over wijzigingen van mijn diensten en producten

Geautomatiseerde besluitvorming
Oostinga Coaching Training en Organisatieontwikkeling neemt  niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Oostinga Coaching Training en Organisatieontwikkeling) tussen zit.

Hoe lang ik persoonsgegevens bewaar
Oostinga Coaching Training en Organisatieontwikkeling bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Ik hanteer de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Persoonsgegevens/bedrijfsgegevens > Bewaartermijn: 7 jaar na afloop van het moment van beëindiging van onze dienstverlening. Reden: Dit is de minimale wettelijke bewaartermijn voorgeschreven door de fiscale wetgeving.

Personalia > Bewaartermijn: 7 jaar na afloop van het moment van beëindiging van onze dienstverlening. Reden: Dit is de minimale wettelijke bewaartermijn voorgeschreven door de fiscale wetgeving.

Adres > Bewaartermijn: 7 jaar na afloop van het moment van beëindiging van onze dienstverlening. Reden: Dit is de minimale wettelijke bewaartermijn voorgeschreven door de fiscale wetgeving.

Telefoonnummer > Bewaartermijn: 7 jaar na afloop van het moment van beëindiging van onze dienstverlening. Reden: Dit is de minimale wettelijke bewaartermijn voorgeschreven door de fiscale wetgeving.

E-mailadres > Bewaartermijn: 7 jaar na afloop van het moment van beëindiging van onze dienstverlening. Reden: Dit is de minimale wettelijke bewaartermijn voorgeschreven door de fiscale wetgeving.

Delen van persoonsgegevens met derden
Oostinga Coaching Training en Organisatieontwikkeling verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Oostinga Coaching Training en Organisatieontwikkeling blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

De volgende bedrijven kunnen jouw gegevens verwerken in onze opdracht:
• Mailchimp, voor het verzenden van onze e-mail nieuwsbrieven. De gegevens die daar zijn opgeslagen zijn je naam en e-mailadres
• Administratiekantoor Bobest, voor het uitvoeren van onze administratie. De gegevens die daar zijn opgeslagen (kunnen) zijn n.a.w. gegevens, e-mailadres, telefoonnummer, (gescande) in- en verkoopfacturen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Onze site maakt alleen gebruik van functionele & statistische cookies waar geen expliciete toestemming voor is vereist van de bezoeker. Wij maken gebruik van Google Analytics om het verkeer naar onze website te meten, om zo onze diensten te verbeteren. Wij hebben deze dienst zo ingesteld dat er geen expliciete toestemming vereist is voor het cookie gebruik.
• Wij hebben een verwerkersovereenkomst met Google afgesloten
• Het IP-adres is geanonimiseerd
• Gegevens worden versleuteld (SSL) verstuurd (https://www.verbindenenveranderen.nl/)
• De Google Analytics-cookie wordt niet met andere Google diensten gedeeld
• De verzamelde gegevens worden niet met andere Google diensten gedeeld

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Oostinga Coaching Training en Organisatieontwikkeling en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar ietze@verbindenenveranderen.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen ik jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Oostinga Coaching Training en Organisatieontwikkeling wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe ik persoonsgegevens beveilig
Oostinga Coaching Training en Organisatieontwikkeling neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met mij via ietze@verbindenenveranderen.nl

Draai je telefoon voor de optimale focus